Kwiaciarnia Bukiecik w Jaworze

Regulamin zamawiania usługi florystycznej wraz z dostawą pod wskazany adres.

I. Postanowienia ogólne

USŁUGODAWCA - PH Kwiaciarnia BUKIECIK S.C Beata Mittelstadt-Ciupka Ryszard Ciupka z siedzibą w 59-400 Jawor, na ulicy Kuzienniczej. NIP: 695-14-24-317, REGON: 391021750

KLIENT - Osoba zamawiająca u Usługodawcy usługę florystyczną.

ODBIORCA - Osoba do której ma zostać dostarczona zamówiona przez Klienta usługa florystyczna.

USŁGA FLORYSTYCZNA - przygotowanie kwiatów według indywidualnych ustaleń z Klientem i ich dostawa do Odbiorcy wskazanego przez Klient.

PRODUKT - pojedynczy element wchodzący w skłąd usługi florystycznej.

BUKIECIK.EU - serwis internetowy należący do Usługodawcy za pośrednictwem którego Klient może zamówić usługę florystyczną.

II. Składanie zamówienia

1. Usługodawca przyjmuję zamówienia na realizację usługi florystycznej poprzez:
a) Serwis internetowy www.bukiecik.eu
b) Telefon: +48 509 183 669
c) Adres e-mail: kwiaciarnia@bukiecik.eu

2. Klient może składac zamówienia przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu (poprzez serwis bukiecik.eu) lub w godzinach pracy Usługodawcy (poprzez adres e-mail lub telefonicznie).

3. Klient precyzuje zamówienie opisując wygląd produktów (określając jego ilość, rodzaj i kolystykę), a następnie podaje dane kontaktowe Odriorcy przesyłki wraz z adresem i terminem jej doręczenia. Po określeniu wszystkich parametrów Klient składa zamówienie poprzez Kliknięcie przycisku "ZAMAWIAM" znajdującego się pod formularzem zamówienia.

4. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła do Klienta kosztorys realizacji usługi wraz z danymi niezbędnymi do dokonania płatności.

5. Klient potwierdza swoje zamówienie dokonując zapłaty wskazanej przez Usługodawcę kwoty.

6. Po otrzymaniu zapłaty Usługodawca realizauje zamówienie w ustalonym przez Klienta trminie.

III. Płatność za zamówienie

1. Klient może dokonać zapłaty za złożone zamówienie poprzez wpłatę określonej przez Usługodawcę za pomocą:
a) przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy należący do Usługodawcy.
b) płatności on-line obsługiwanych przez firmę Dotpay S.A., z siedzibą na ul. Wielicka 72 w 30-552 Kraków (Polska).

2. Wszelkie dane niezbędne do dokonania płatności( wysokość opłaty, numer zamówienia, rachunek bankowy) Usługodawca przesyła do Klienta po złożeniu przez niego zamówienia.

IV. Anulowanie zamówienia i zwrot kosztów

1. Klient posiada prawo do anulowania zamówienia w następująych przypadkach:
a) nie dokonał opłaty za zamówienie.
b) zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (za realizację zamówienia przyjmuje się określony przez Klienta dzień dostawy do Odbiorcy, niezależnie od podanej godziny.)
c) na podstawie indywidualnych ustaleń z Usługodawcą (potwierdzonych w formie pisemnej).

2. W przypadku rezygnacji z zamówienia po jego opłaceniu ale przed terminem realizacji Klient zachowuje prawo do zwrotu wpłaconej kwoty, która może zostać pomniejszona o koszty poniesione przez Usługodawcę w zakresie:
a) obsługi płatności (w tym prowizję za dokonanie przelewów).
b) zakup produktów zamawianych przez Klienta.

3.W przypadku pozytywnie zakończonego procesu anulowania zamówienia, za które Klient dokonał zapłaty, Usługodawca zwróci należną Klientowi kwotę na jego rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty anulowania zamówienia.

V. Realizacja usługi

1. Zamówienie jest realizowane przez Usługodawcę po dokonaniu przez Klietna płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.

2. Przyjęcie dostarczonych Produktów (usługi florystycznej) odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.

3. Przyjęcie dostarczanych Produktów (usługi florystycznej) przez Odbiorce potwierdzane jest Klientowi w formie, kórą wybrał przy składaniu zamówienia.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia w przypadku, gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do siedziby Usługodawcy.

VI. Ograniczenia w realizacji usługi

1. Usługodwaca świadczy usługę dostawy wyłącznie dla Odbiorców przebywających w podanym przez Klienta terminie realizacji usługi na terytorium Polski.

2. Usługodawcą realizuję usługę od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00 (realizacja usługi w innych godzinach lub dniach wolnych od pracy możliwa jest wyłącznie na mocy indywidualnych ustaleń pomiędzy Usługodawcą i Klientem.)

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia do odbiorcy(warunkiem jest właściwa ich pielęgnacja).

2. Usługodawca jest zobowiązanay do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.

3. Usługodawca gwarantuje dostępność świadczonych usług jedynie w godzinach swojej pracy podanych w serwise bukiecik.eu.

4. Usługodawca przy realizacji usługi odpowiada za nią wyłącznie do wysokości wartości zamówienia.

VIII. Odpowiedzialność Klienta

1. Klient zobowiazany jest do podania Usługodawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji Usługi (dane kontaktowe, adresy doręczeń, numery telefonów, itp.)

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie Usługodawcy błędnych informacji, w szczególności gdy uniemożliwiają one Usługodawcy realizację usługi.

3. Klient zobowiazany jest do zapłacenia za swoje zamówienie przed jego realizacją.

IX. Reklamacje

1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Klienta, w szczególności w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm).

2.Podstawą reklamacji jest przekazanie Usługodawcy zdjęcia reklamowanego Produktu wraz z opisem powodu reklamacji.

3.Reklamacja może być złożona:
a) w siedzibie Usługodawcy: ul. Kuziennicza, 59-400 Jawor
b) telefonicznie: +48 509 183 669
c) na adres e-mail: kwiaciarnia@bukiecik.eu

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do 7 dni liczonych od daty ich złożenia.

X. Zakres gwarancji

1. Usługodawca gwarantuje dostarczenie produktów do Odbiorcy w stanie nieuszkodzodym.

2. Usługodawca gwarantuje, iż wykona zamówioną przez Klienta usługę z największą starannością i dbałością o każdy detal, ale nie może zagwarnatować, że usługa spełni oczekiwania jej Odbiorcy.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Usługa florystyczna jest produktem niefabrykowanym i wykonywanym według specyfikacji konsumenta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (Produkty na specjalne zamówienie klienta). Związku z powyższym Klientowi nie przysługuje prawo do odstapienia od umowy.

XII. Dane osobowe

1. Celem realizacji zamówienia Klient dobrowolnie przekazuje Usługodawcy dane osobowe, które są niezbędne do realizacji usługi.

2. Usługodawca oświadcza, że:
a) dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub prowadzenia działalności, numerów telefonów lub adresów e-mail wykorzystywane są w celu umożliwienia świadczenia usług w tym realizacji przedmiotów zamówień.
b) nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom trzecim. Wyjątek mogą stanowić dane wymagane do realizacji przedmiotu umowy.
c) zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami).

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.